Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Asgari Geçim İndirimleri

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  05 Mart 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
   

Kira Gelirlerinin Beyan Dönemi Başladı

 
   
Gelir Vergisi Kanunu (GVK) 70.Maddeye göre, “Arazi, bina, maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı, voli mahalleri ve dalyanlar, gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar,

 
   

arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar, telif hakları, gemi ve gemi payları ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları, motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri” kira gelirine konu mal ve haklar olarak sayılmıştır. 

1.11.2008 tarihinden itibaren konut kira gelirlerinde her bir konut için 500,00 TL’si ve üzeri, işyerlerinde ise sınırlama olmaksızın kira ödemelerinin banka veya PTT üzerinden yapılma zorunluluğu getirilmişti. Buna uymayanlara Vergi Usul Kanunu (VUK) mükerrer 355. Maddesine göre o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezasından az olmamak üzere her bir işlem için %5 ceza kesilmektedir. 

Söz konusu kira gelirini elde edenler, bu gelirlerini takip eden yılın Mart ayının 25’ine kadar beyan ederek, tahakkuk eden vergiyi Mart ve Temmuz olmak üzere iki eşit taksitte ödemek zorundadırlar. Gerçek ve götürü gider usulü olmak üzere iki farklı beyan yöntemi vardır. Mükellefler diledikleri yöntemi seçmekte serbesttirler. Ancak götürü gider yöntemini seçenler, iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemezler. 

Götürü gider yöntemini seçen mükellefler (hakları kiraya verenler hariç), elde ettikler mesken kira gelirlerinden, istisna tutarını düştükten sonra (2009 yılı için 2.600,00 TL) kalan tutarın % 25’i oranındaki götürü gider indirim haklarını kullanarak vergilerini beyan ederler. Kira gelirinin yanında ticari, zirai veya mesleki kazancını beyan etmek zorunda olanlar,  2.600,00 TL istisnadan yararlanamazlar. Aynı şekilde, konut gelirlerini hiç beyan etmeyen ya da eksik beyan edenlerde istisnadan yararlanma haklarını kaybederler. Üzerinden vergi kesintisi yapılan işyeri kira geliri olanlar ise brüt kira gelirleri toplamının 2009 yılı için 22.000,00 TL’sini aşması halinde beyanname vermek zorundadırlar.  

Gerçek gider yöntemini seçenler, brüt kira gelirlerinden aşağıdaki giderleri indirebilirler; 

·         Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri,

·         Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı olan idare giderleri,

·         Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri,

·         Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen borçların faizleri ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5’i,

·         Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen, emlak vergisi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya veren tarafından belediyelere ödenen harcamalara katılma payları,

·         Amortismanlar,

·         Kiraya veren tarafından, kiraya verilen gayrimenkul için yapılan onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri,

·         Kira ile tuttukları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler,

·         Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli, (yabancı ülkelerde ödenen kira bedelleri hariç),

·         Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar,  

Bunlara ilave olarak, şayet kişi birden fazla kira gelirine sahipse,2.600,00 TL’lik istisna ayrı ayrı mesken kiralarına değil, sadece toplam gelire bir kez uygulanabilecektir. Tam tersi durumda da şayet, bir konuta birden fazla kişi ortak ise, her bir ortak için 2.600,00 TL istisna ayrı ayrı uygulanacaktır.

İ.Burak OĞUZ
S.M.M.M.

burak@noktax.com
www.muhasebenet.net

Diğer makaleleri

-Ücretlerde Gelir Vergisi Düştü

-Yurt dışından kullanılan kredilerde stopaj ve KDV

-Ücretlerde Gelir Vergisi Düştü

 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.