Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MAKALE :   23.10.2007
    

                                           Ana Sayfa 

                             Muhasebe Forum 

                                      SSK Mevzuat

                                    Danışma Hattı 

                      2007 Yılı Uygulamaları

                         Staj-Stajyer Rehberi

                     2007 Yılı Pratik Bilgiler

 

 

 


İbrahim BALCIOĞLU

S.Muhasebeci Mali Müşavir

ibalcim@gmail.com

 

Ek:1 ve Ek:2’ler Can Yakmaya Devam Ediyor.

 

İzmir’den yazan bir meslektaşımız başına gelen Ek:1 ve Ek:2 ile ilgili vahim bir cezadan nasıl kurutulacağını sormakta ve yardım talep etmektedir. Meslektaşımızın bir müşterisi bir başka meslektaşının yanında çalışan bir işçinin şikayeti üzerine gittiği Bölge Çalışma Müdürlüğünde istenen Bölge Çalışma Müdürlüğü dosyasının eksik olduğundan bahisle Ek:1 ve Ek:2 vermediği için ağır ve altından kalkılamayacak bir cezaya muhatap olmuştur. Meslektaşımız bundan nasıl kurtulacağını sormakta ve yardım talep etmektedir.

Bilindiği gibi 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu 62.madde gereğince işverenler yanında çalıştırdığı işçilerin giriş ve çıkış bildirimlerini müteakip ayın 15.gününe Kadar Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirmek durumundadır. Bildirilmediği takdirde aynı kanunun 59.maddesi gereğince olayın vuku bulduğu dönemin asgari ücretinin 1/5’i oranında her bir işlem için ağır para cezasına muhatap olmaktadır. İşte bütün mesele de buradan çıkmaktadır. Bugün asgari ücret 585 YTL’dir. Bunun 1/5 ‘i de 117 YTL etmektedir. Oysa 5252 sayılı Türk Ceza Kanunun ağır para cezasını adli para cezasına çevirerek alt sınırını 450 YTL olarak belirlemiştir. İkisi arasında bulunan bu farktan dolayı büyük olan uygulanmakta ve canların yanmasına neden olmaktadır. Oysa bu bildirimlerin verilmemesi çoğu zaman bilgisizlikten ve işçilerin sendikalı olmamamsından kaynaklanmaktadır. İş ve işçi ile ilgili özel düzenlemeler iş kanununda yapılmakta ve yükümlülükler burada sayılmaktadır. Çoğu işveren ve onun muhasebesini tutan meslektaşlar hayatında bir defa bile Sendikalar Kanunu ile muhatap olmamaktadır. Buna rağmen Sendikalar Kanununda getirilen bu yükümlülük işverenleri ve onun muhasebesini yapan biz meslek mensuplarını mağdur etmektedir.

 Yapılan veya yapılmayan bu işlemler bir hatadır. Hatalar için özel olarak çıkarılan Kabahatler Kanunu uygulansa bu ağır cezalar da biraz hafifler ve mağduriyetler de önlenmiş olur. Bu konuda Üstad İş Müfettişi Cumhur Sinan Özdemir’in de teklifi bu yöndedir. Buna göre her bir ihlal için 2005 yılı için 100, 2006 yılı için 106,20, 2007 yılı ilk yarısı için 112,50 ve ikinci yarısı içinde 117 YTL ceza ödenecektir. Ancak yapılacak en iyi iş yasada bulunan bu yükümlülüğü ya kaldırmak, ya iş kanununa taşıyarak  ağır para cezası terimini idari para cezası olarak değiştirmek ya da elektronik ortamda verilmesini temin ederek bugüne kadar verilmeyen bildirimler için bir defaya mahsus olmak üzere mevcut durumlarını düzeltmelerine imkan sağlamak olmalıdır.

 

İlgili düzenlemeler aşağıdadır.

 

İşe Alınan, Ayrılan Ve Çalışması Sona Eren İşçilerin Bildirilmesi

Madde 62. - İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır.

 

Ceza Hükümleri

Madde 59 - 1. 8 inci madde, 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası, 22 inci maddenin dördüncü fıkrası  ve 26 ncı maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ilan ve bildirimleri yapmayanlara sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte birinden az olmamak üzere; 62 nci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında ise, bildirilmeyen her işçi için sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte biri kadar (450 YTL.) ağır para cezasına hükmedilir  

Ağır Para Cezasının Dönüştürülmesi / Kanun No. 5252 Kabul Tarihi : 4.11.2004

Madde 5.– (1) Kanunlarda öngörü­len “ağır para” cezaları, “adli para” cezasına dönüştürülmüştür.  

(2) Bu kanunlarda Türk Ceza Kanununda be­lirlenen cezalar sistemine uygun değişiklik yapılıncaya kadar, birinci fıkrada belirtilen kanunlarda alt ve üst sınırlarından birisi veya bunlardan her ikisi gösterilmemiş olmakla birlikte, alt veya üst sınırlar arasında uygulama yapılmasını gerektirir nitelikteki adli para cezalarında cezanın alt sınırı dörtyüzellimilyon, üst sınırı yüzmilyar Türk Lirası olarak uygulanır. Bu fıkra hükümleri, nispî nite­likteki adli para cezaları hakkında uygulanmaz.

 (3) (Ek: 11.05.2005 – 5349/1 md) Ağır para cezasından dönüştürülen adlî para ceza­sının ödenmemesi halinde, 13.12.2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi hü­kümlerine göre hapis süresinin belirlenmesinde bir gün karşı­lığı olarak yüzmilyon Türk Lirası esas alınır.

 

 


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.