MuhasebeNet

İletişim Hattı

0507 227 29 61

  Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Asgari Geçim İndirimleri

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  04 ŞUBAT 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

     
 
Şevket UĞURBAŞ
Yeminli Mali Müşavir

ugurymm@gmail.com
İstanbul; 04.02.2010

 

Ba ve Bs Formu Uygulamasında Değişiklikler/ Sirküler

Bilindiği üzere, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 8.000.-TL sını aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; mal ve hizmet satışlarını ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" ile bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamdaki bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar ise, 362 ve 381 Sıra Nolu Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığı 04.02.2010 tarih ve 27483 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 396 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ocak/2010 döneminden başlamak üzere uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadlerini yeniden düzenlemiş olup, önceki uygulamaya göre yapılan değişiklikler aşağıda belirtilmiştir.
• Bildirimlerin verilme zamanı geriye çekilmiştir. Bildirimler aylık dönemler halinde düzenlenerek takip eden ayın 5. Günü akşamına kadar verilme iken, bu süre takip eden ayın son günü olarak yeniden belirlenmiştir.
• Bildirmelere ilişkin hadler 5.000.-TL’sına indirilmiştir. Değişiklik öncesinde bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç, 8.000.-TL ve üzerindeki mal ve hizmet alımları ile satışlarını bildirme zorunluluğu bulunmakta iken, bildirime haddi 5.000.-TL sına indirilmiştir.
• Tablo III bölümünde yer alan “ Diğer Mal ve Hizmetler Bedeli” bölümü uygulamadan kaldırılmıştır. Buna göre bildirim sınırı olan 5.000 altında kalan alış ve satışların topluca bildirilmesi uygulaması da sona ermiştir.
• Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflere de Ba-Bs bildirimi verme yükümlülüğü getirilmiştir. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Ancak, kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, münhasıran serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler, bildirim formlarında merkez bilgilerini dikkate almaksızın yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.
• Noterlerin faturalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını bildirim yükümlülüğü, 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır.
• Çapraz kontrol imkanı bulunmayan müstahsil makbuzu, gider pusulası da bildirim kapsamına alınmıştır. Bildirim haddini aşması durumunda belgenin türüne (Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi ve yolcu bileti gibi) bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilecektir. Bildirim yükümlülüğünün Tebliğde türüne bakılmayacağı şeklinde sayılan belgelerle sınırlı mı olduğu yoksa ücret bordrosu, kira makbuzu gibi her türlü belgeyi de kapsadığı konusunda ilave açıklama gerekmektedir.
• Belgelerin düzenleme tarihine göre bildirimde bulunulacaktır. Buna göre geç gelen faturaların düzenlendiği aydaki bildirimde yer alması gerektiğinden, düzeltme bildirimleri ve düzeltilmiş katma değer vergisi beyannamesi verileceğinden buna bağlı cezalar söz konusu olacaktır.
• İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.
• Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.
• Tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın düzenlenecektir. Diğer taraftan, tasfiye sonunda bildirimlerin tasfiyenin sonuçlandığı tarihi takip eden otuz gün içinde verileceğine ilişkin süre; tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilecektir, şeklinde değiştirilmiştir.
• Bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.
• Cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.


Şevket UĞURBAŞ
Yeminli Mali Müşavir

ugurymm@gmail.com

İstanbul / 04.02.2010

www.muhasebenet.net 

-Diğer makaleleri

-Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu deniz taşıtlarında, MTV kaldırılıyor

-5838 sayılı Bazı Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa İlişkin Sirküler

 
 
 ▼Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)

Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net   www.muhasebenet.com . Her hakkı saklıdır.