Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   22 Aralık 2008

  Ana sayfa

  2008 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni

aykut.aydin@vergianaliz.net
22.12.2008

 

Mükelleflere ve Vatandaşlara Ağır Yaptırım
 

Geçen haftaki yazımızda 268 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 01.11.2008 tarihinden sonra işyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikinin belli şartlar dahilinde zorunlu hale getirildiğini ancak maliyenin bankalara yatırılan kira ödemelerini yeni bir düzenleme yapmazsa tespit edemeyeceğini belirtmiştik.

Bu hafta ise aynı tebliğ ile, hem mükelleflerin hemde vatandaşların çok ağır bir yaptırım ile karşı karşıya bırakıldığı hususunu açıklayacağız.

Anılan tebliğ kapsamına giren bir ödemeyi (Ör; 500-YTL mesken kira geliri) kiracı 2009 yılında 12 ay boyunca banka kanalıyla değilde elden ödeme yaparsa tebliğin ceza hükümleri gereğince 350-YTL x 12 = 4.200-YTL ceza ile karşı karşıya kalacaktır. 4.200-YTL ‘lik ceza aynı şekilde ev sahibine de uygulanacaktır.

Bu durumda örnekte yer alan kira gelirinin beyan edilmesi halinde devletin kasasına girecek olan vergi gelirini hesaplayalım.(2009 yılında uygulanacak isitisna tutarı tahmini olarak alınmıştır.)

Gayrisafi İrat Tutarı : 6.000-YTL
Vergiden İstisna Tutar : 2.600-YTL
Kalan (6.000 – 2.600) : 3.400-YTL
%25 Götürü Gider (3.400x%25) : 850-YTL
Vergiye Tabi Gelir (3.400 – 850) : 2.550-YTL
Hesaplanan Gelir Vergisi ( 2.550x%15) : 382,50-YTL

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere ev sahibinin elde ettiği 6.000-YTL’lik hasılat için ödeyeceği gelir vergisi 382,50-YTL’dir.

Yukarıda yer alan hasılat ister beyan edilsin ister edilmesin eğer kira ödemeleri banka veya PTT kanalıyla yapılmadığı takdirde ev sahibi ve kiracı toplamda 8.400-YTL’lik bir cezai yaptırım ile karşı karşıya kalacaktır.

Devlet yapılan bu işlemden elde edeceği 382,50-YTL geliri güvence altına almak için mükelleflere verginin yaklaşık 20 katı tutarında ceza kesmektedir.

Bu konu vergilemede adalet prensibine tamamen aykırı bir husus teşkil etmektedir. Şöyleki Vergi Usul Kanununda vergiyi güvence altına almak amacıyla getirilen güvenlik müesseselerinde bile devlet, vergilendirme ile ilgili ödevlerin zamanında yerine getirilmemesi veya eksik yerine getirilmesi yüzünden verginin zamanında tahakkuk ettirilmemesi veya eksik tahakkuk ettirilmesi durumda mükelleflere verginin 1 katı tutarında vergi ziyaı cezası kesmektedir.

Hatta ve hatta sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme fiilinde bulunan mükelleflere bile kesilecek olan ceza tutarı verginin 3 katı kadardır.

Sonuç olarak bir düzenleme yapılırken, bu düzenleme ile elde edilecek olan vergi gelirleri ile bu düzenlemeye aykırı hareket edenlere uygulanacak cezanın özellikle vergi kanunları içerisinde yer alan dengelere aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yapılması en temel esaslardan biri olmalıdır.

Yoksa yapılan her düzenlemeyi VUK mük-355 kapsamında değerlendirmek mükellefler ve vatandaşlar açısından sonradan telafisi güç sonuçlara yol açacaktır.


Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni

aykut.aydin@vergianaliz.net
22.12.2008

www.muhasebenet.net

-Diğer makaleleri

-E-Beyanname Sisteminde KDV Kontrolü ..(06.12.2008)

-Beyan esaslı vergi sisteminde formlar beyannamenin önüne geçmemeli (24.11.2008)

-Ba-Bs formları için çözüm önerileri (17.11.2008)

-Kayıtdışı Ekonomi ve Ba-Bs (II) (13.11.2008)

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.