Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Asgari Geçim İndirimleri

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :  11 Şubat 2010

  Vergi Rehberi 

  2010 Çalışmaları 
  2010 Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

İbrahim GÜLER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı

11.02.2010

   

 

OCAK 2010 DÖNEMİNDEN İTİBAREN DÜZENLENECEK OLAN Ba/Bs FORMLARI 

04.02.2010 Tarih ve 27483 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 396 Sıra No’lu VUKGT çerçevesinde Ocak 2010 dönemi ve sonraki aylık dönemler için verilecek Ba/Bs formları ile ilgili yapılan yeni düzenlemeler aşağıda sıralanmıştır.     

* Ba/Bs formları bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından elektronik ortamda verilecektir.

* Ba/Bs formlarını vermek zorunda olup, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, Ba/Bs formlarının Tablo II dışındaki tüm bilgilerini doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.

* Bildirimler takip eden ayın birinci gününden, son günü akşamı saat 24:00’e kadar verilecektir. Ancak onaylama işlemi en geç saat 24:00’ten önce tamamlanmalıdır.

* Ba/Bs Formunu :

Mükellef Gönderiyorsa; Formu düzenleyen bölümüne mükellef bilgileri, YMM bölümüne ise varsa YMM bilgileri yazılacaktır.

YMM Gönderiyorsa; Formu düzenleyen kısmına varsa SM, SMM bilgileri yoksa mükellefe ait bilgiler, gönderen bölümüne ise YMM bilgileri yazılacaktır.

SM, SMM Gönderiyorsa; Formu düzenleyen ve gönderen kısmına SM, SMM bilgileri yazılacak, YMM varsa ayrıca YMM bölümüde doldurulacaktır  

* Aylık, her türlü mal ve hizmet alış veya satış haddi KDV hariç 5.000 TL ve üzeridir. 

* Alış veya satışlarda merkez şube ayırımı yapılmaksızın tek şirket olarak birleştirilecektir.

* Bildirimlerde kuruş gösterilmeyecek ancak, bir kişi veya kurumdan yapılan alış/satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.

* Nakli Yekûnlu faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir.

* Aylık dönemler itibariyle yapılan bildirimlerde belgelerin düzenlenme tarihi esas alınacaktır.

* İthalatta Gümrük Beyannamesi Giriş Tarihi, İhracatta ise Fiili İhracatın Gerçekleştiği Tarih dikkate alınacaktır. Vergi kimlik numarası ithalatta 1111111111, ihracatta 2222222222 kullanılacaktır

* Serbest bölgelerdeki mükelleflerin yurt içine yaptıkları satışlarda Bs formunda “serbest bölge işlem formu” tarihi dikkate alınacaktır.

* Bilanço esasından işletme hesabı esasına geçenler, işletme hesabına geçtikleri hesap döneminden itibaren Ba/Bs formunu vereceklerdir. Buna mukabil işletme hesabından bilanço esasına geçen mükellefler, bilanço esasına geçtikleri hesap döneminden itibaren Ba/Bs formu vereceklerdir.

* Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler Ba/Bs formu vermeyeceklerdir.

* Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler Ba/Bs formu vereceklerdir.

* Ba/Bs formları, Kollektif şirketlerde şirket hesap numarası ile şirket adına, bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıklarda adi ortaklığın hesap numarası ile adi ortaklık adına verilecektir.  

* Şubesi bulunan mükelleflerde Ba/Bs formu, merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirilerek verilecektir.

* Noterler 2010 yılından itibaren Ba/Bs formu vermeyeceklerdir.

* Her türlü mal ve hizmet alış ve satışları, fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı yazar kasa fişi, sigorta komisyon gider belgesi, yolcu bileti gibi belgenin türüne bakılmaksızın Ba/Bs formlarına dahil edilecektir.

* Özel Matrah şekline tabi alış/satışlarda KDV, ÖTV’ye tabi işlemlerde ise ÖTV dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

* Belgelerde Stopaj Gelir Vergisi var ise, tevkifattan önceki brüt tutar dikkate alınacaktır.

* Mal veya hizmet alış/satışına bağlı olarak ödemenin gecikmesi, kur değişmesi nedeniyle fatura düzenlenerek alıcıya/satıcıya yansıtılan vade farkları, kur farkları belirlenen haddi aşması halinde Ba/Bs formlarına dahil edilecektir.

* Alış iadeleri, satış olarak dikkate alınacaktır.

* Satış iadeleri, alış olarak dikkate alınacaktır.

* Döviz büroları veya yetkili diğer kuruluşlardan yapılan döviz alış/satışları Ba/Bs formuna dahil edilmeyecektir.

* Sigorta şirketlerinden alınan tazminatlar, fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise haddi aşması halinde KDV hariç tutarıyla Ba formuna dahil edilmesi gerekiyor.        

* Vergi dairesi değişen mükellefler bildirim formlarını en son bağlı oldukları vergi dairesine vereceklerdir.

* Mükellefiyetin terki halinde, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır. Örnek: 22 Ocak 2010 tarihinde işi bırakan bir mükellef 28 Şubat 2010 günü akşamına kadar Ba/Bs formlarını vermek zorundadır.

* Tasfiye halinde Ba/Bs formları muntazaman aylık dönemler itibariyle verilecektir. Tasfiye sonunda ise, tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilecektir.

* Mükellefin ölümü halinde, Ba/Bs formlarının verilme sürelerine VUK’nun 16.Maddesi gereği Üç Ay eklenir. Yani normal süresi üç ay daha uzar.

* KVK’nun 18 ve 19.Maddeleri gereği birleşme, devir ve bölünmenin gerçekleştiği dönemlere ilişkin bildirimler takip eden ayın son günü akşamına kadar verilecektir. 

* Ba/Bs formlarının verilmemesi halinde bunlar tek form olarak kabul edilip tek özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır.

* Ba/Bs formlarında yapılacak düzeltmeler, Ba/Bs formlarının verilme süresi geçtikten sonra 10 gün içerisinde yapılırsa ceza kesilmez. Bu süreyi takip eden 15 gün içerisinde verilmesi halinde ise özel usulsüzlük cezası 1/2 oranında, bu süreden sonra düzeltme yapılırsa tam olarak uygulanır.   

 

 
   

İbrahim GÜLER

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı
İnceleme Komisyonu Başkanı

www.muhasebenet.net

 

-Takdir komisyonunda geçen sürenin zaman aşımını kesmesi Anayasa Mahkemesince iptal edildi

-Faturanın düzenlenmesi mecburiyeti "teslim"e bağlıdır

-Transfer Fiyatlandırmasında  Hazine Zararı Aranacak

- Kurumlarda taşınmaz satış kazancı istisnası ve uygulaması

-YENİ EK-2 FORMU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR (05.08.2008)

-- Diğer makaleleri için tıklayınız

 
 

    
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2010 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.