Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2011 Vergi Takvimi  I   2011 Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 Sigortacılık - Reasürans Rehberi

  2011 Çalışmaları 

  Mükellef Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 

Sigortacılık - Reasürans  Rehberi

 

Kanunlar:

- Tarım Sigortası Kanunu
- 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanunu
- Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu
- Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Genelgeler - Tebliğler :

- Serbest Tarifeye Geçiş I
- Serbest Tarifeye Geçiş II
- Sigorta Genel Şartlarının Yazımında Kullanılacak Punto
- Hazine Müsteşarlığına Gönderilecek Yazılarda Yer Alacak İmzalarla İlgili Açıklama
- Hazine Müsteşarlığına Yazılacak Yazılarda Yer Alan İmzalar ve Gönderilmesi Gereken Bilgiler İle İlgili Açıklama
- Ödeme Yapmadan İbraname İmzalattırılmaması Gerekliliği
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Tüzel Kişi Ortaklarının Sermaye Yapısında Sigorta Murakabe Kanunun 8inci Maddesinde Belirtilen Oranlarda Değişiklik Olması
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Üst Düzey Yöneticileriyle İlgili Adli Sicil Kayıtlarının Müsteşarlığa Gönderilmesi Gerekliliği
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Üst Düzey Yöneticileriyle İlgili Olarak Hazine Müsteşarlığına Göndermeleri Gereken Formlar Kanununda Yeterli Özenin Gösterilmesi Gerekliliği
- İbraname İmzalanmadığı İçin Ödemenin Geciktirilmemesi Gerekliliği
- Müsteşarlığa Gönderilecek Raporların Müsteşarlık Tarafından Onaylanmış Dış Denetim Şirketlerince Tanzim Edilmesi
- Kredi Sözleşmeleri Sonucunda Kişilerin Belli Bir Sigorta Şirketinden Sözleşme Yapmaya Zorlanamayacağı
- İlan ve Reklamlarda Uyulacak İlkeler
- Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Branşına İlişkin Açıklama
- Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Mesuliyet Branşının Tesisi
- Ödenen Hasarlarda KDV Ödenmesi Hakkında Açıklama
- 2004 Yılı Karayolu Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı Hakkında Açıklama
- Enflasyon Korumalı Ürünlerde Sigorta Şirketlerinin Enflasyon Oranını Belirlemede Daha Gerçekçi Olmaları Gerekliliği
- Kıymet Kazanma Tenzili İle İlgili Düzenleme
- Patlayıcı Maddeler Sınıfından Çıkartılan Maddeler İle İlgili Duyuru
- Sigorta Murakabe Kanunu'na İlişkin 8 Sayılı Tebliğ
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teşkilat Yapılarında Meydana Gelen Değişikliklerin Hazine Müsteşarlığına Duyurulması Gerekliliği
- Zorunlu Trafik Sigortasında Devir Zeyilnamesi Düzenlenmesi İle İlgili Açıklama
- Zorunlu Trafik Sigortasında Kıymet Kazanma Tenzili İle İlgili Açıklama
- 01.01.2005 Tarihinden İtibaren Düzenlenecek Poliçe ve Belgelerde Bedellerin YTL Olarak Gösterilmesinin Yeterli Olacağına Dair Hazine Müsteşarlığı Yazısı
- 91 Seri Numaralı KDV Genel Tebliği Çerçevesinde Hasar ekspertiz İşlemlerinin Tevkifata Tabi Olup Olmayacağı Konusunda Gelirler Genel Müdürülüğü Yazısı
- Biçerdöverlerin Zorunlu Trafik Sigortası Tarife ve Talimatında Traktör Olarak Değerlendirilmesi Gerektiği
- Enflasyon Düzeltme Hesabı İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Yazısı
- Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına 01.01.2005 Tarihinden İtibaren Geçileceği
- Hayat Sigortalarında Tenzil İşlemi İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Yazısı
- Hayat ve Ferdi Kaza Sigortalarına İlişkin Bilgilerin Elektronik Ortamda Gönderileceği
- İlan ve Reklam Unsuru İçeren Yayın ve Belgelerden İlk Defa Uygulamaya Konulacak Olanların Hazine Müsteşarlığının Onayına Sunulması
- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı İle İlgili Açıklama
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bilgi İşlem Sistemlerine İlişkin Genelge
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sisitemlerine İlşkin Genelge I
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge II
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin İç Denetim Sistemlerine İlişkin Genelge III
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine İlişkin Genelge
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge II Ekleri
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge II
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge
- Sigortalı Şikayetlerine İlişkin Yazı
- Tek Düzen Hesap Planında Nakliyat, Kaza ve Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Kodları İle İlgili Yapılan Değişiklik
- Teknik Karşılıkların Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmamasına İlişkin Gelirler Genel Müdürülüğü Yazısı
- TRAMER'e Bilgilerin İstenen Formatta ve Eksiksiz Gönderilmesi Zorunluluğu İle İlgili Yazı
- TRAMER'e İletilecek Bilgilerle İlgili Hazine Müsteşarlığı Yazısı
- Yabancı Ülkelerde Meydana Gelen Hasarların Taşımacılık Mali Sorumluluk Teminatı Kapsamı Dışında Olduğunun Duyurulması
- Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasının Yürürülükte Olduğu ve İlgili Branşta Ruhsatı Olan Şirketlerin Bu Sigortayı Yapmakla Yükümlü Olduğuna Dair Yazı
- Zorunlu Tarfik Sigortası Tarife ve Talimatına Aykırı Hareket edilmesi Durumunda Uygulanacak İşlemlerle İlgili Hazine Müsteşarlığı Yazısı
- Zorunlu Trafik Sigortası Traife ve Talimatının B.1.2inci Maddesi Uyarınca Poliçelere Yazılması Gereken İbare İle İlgili Uyarı
- 01.04.2005 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak ve Yıllık Vefat Sigortalarında Uygulanacak Teknik Faiz Oranları İle İlgili Yazı
- Eski Tek Düzen Hesap Planında Deprem Hasar Karşılıkları Hesabı Altında İzlenen Hesapların Yeni Tek Düzen Hesap Planında Hangi Hesaplar Altında İzlenmesi Gerektiğine İlişkin Hazine
- IBNR Karşılıklarının Kurumlar Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu Hakkında Gelirler Genel Müdürlüğü Yazısı
- İpta Edilen Sigorta Sözleşmelerinin Vergi Matrahından İndirilmesi İle İlgili Olarak Gelirler Genel Müdürlüğünden Alınan Yazı
- Rücu Alacaklarının Muhasebeleştirilmesi İle İlgili Hazine Müsteşarlığı Açıklaması
- Sigorta Şirketlerinin Ürünlerini Kendi Ürünleri Gibi Yansıtan Kuruluşlarla İlgili Hazine Müsteşarlığından Alınan Yazı
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge İle İlgili Açıklama Eki
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına İlişkin Genelge İle İlgili Açıklama
- Taşımacılık Zorunlu Sorumluluk Sigortası İçin Fark Zeyilnamesi Düzenleneceğine İlişkin Hazine Müsteşarlığı Yazısı
- Hisse Devirleri
- Yazışma Kuralları Ve Bildirim
- İbraname
- Vukuatlı Sicil
- Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ

Yönetmelikler :

- Türkiye Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Birliği’nin Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş Ve Çalışma Esasları Yönetmeliği
- Hayat Sigortaları Yönetmeliği
- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
- Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik
- Aktüerler Yönetmeliği
- Sigorta Ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği
- Sigorta Eksperleri Yönetmeliği
- Sigorta Produktörleri Yönetmeliği
- Karayolları Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği
- Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği
- Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği
- Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik


 
(tsrsb.org.tr veri bankası)

 
Yasal Uyarı
 

 
 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.