Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   24  ARALIK  2010

  Mükellef Rehberi 

  Vergi Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
 

GÜNSÜZ İŞE GİRİŞLERDE HİZMET KAZANIMI


I-Giriş:

Hizmet akdi ile çalışanlar 4-1(a)'lı sigortalılar (Eski adıyla SSK'lı çalışanlar) işe başladıklarında İşe Giriş Bildirgesi ile SGK'na bildirimleri kanunda belirtilen yasal sürelerde yapılır.

 
Sigortalının bildirim tarihleri esas alınarak ileride emekli olacakları süreler ve yaş hadleri buna göre belirlenmiş olur.

Burada önem arz eden konu şudur:

İlk İşe Giriş Bildirgesi verilen sigortalının o sürelere ait prim tutarlarının işverenleri tarafından SGK'na yatırılmasıdır.

İlk defa sigortalı işe giriş bildirgesi verilen sigortalı adına tahakkuk eden primlerin yatırılmaması durumunda sigortalı hizmet belgelerinde gün ve kazanç olmadığından verilen giriş bildirgeleri günsüz giriş olarak sayılmaktadır.Sigortalı adına sadece sicil numarası verilerek kurum kayıtlarına geçmiş olacaktır.Bunun sonucunda sigortalıları emekli olmamak adına bir tehlike bekliyor.Bu da şu demek ;sigortalının emeklilik tarihi ileri bir tarihe erteleniyor.

II-Günsüz Girişlerde Hangi Kurumlar Sorumludur?

Sorunun cevabını ararsak aşağıdaki sonuca ulaşacağız.

Sigortalılara ait belgeleri vermekle yükümlü olan işverendir. Bu belgeleri isteyen ve denetleyen Kurum SGK'dur.Sigortalıya iş gördüren işveren bu belgeleri zamanında kuruma vermemiş (veya eksik bilgilerle ile vermiş) ise SGK görevini ihmal ettiğinden dolayı yargı aşamasında Davalı olarak da SGK'da işverenle birlikte müteselsilen sorumlu olarak katılacaktır.

Buradan şu sonuç çıkıyor.

Açılacak Hizmet Tespit davalarında işveren tek taraflı sorumlu olmuyor,aynı zaman SGK belge ve tahsilatı takip etmediğinden dolayı davalı duruma düşüyor.

III-Günsüz Girişlerde Zaman Aşımı Nedir?

Yargıtay işe giriş bildirgesi verilmiş, fakat dönem bordrosu verilmemiş olaylarda beş yıllık zamanaşımı süresinin geçerli olmayacağı kararını vermiştir.

21. Hukuk Dairesinin 12.2.1996 tarih ve 1996/661-685 esas ve karar sayılı kararı ile aynı Dairenin 1.2.1996 tarih ve 1996/250-409, sigortalı sayılmak için işe alınmanın yeterli olduğunu şu şekilde ifade etmektedir. “... Davanın yasal dayanağını oluşturan 506 sayılı Yasanın 2’nci maddesine göre bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar bu Kanuna göre sigortalı sayılır aynı Yasanın 6’ncı maddesinde; çalıştırılanlar işe alınmaları ile kendiliğinden sigortalı olurlar. Öte yandan; sigortalı olmak için 506 sayılı Yasanın 3-1/B ve 78/2’nci maddelerine göre ücretinde koşul olmadığı açık ve seçiktir.”

21. Hukuk Dairesi 506 sayılı Yasanın 2 ve 6’ncı maddelerini birlikte değerlendirip; çalışanların işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı sayılacağını kabul ederek sigortalılar lehine bir uygulama getirmektedir.[1]

O halde sigortalı işe giriş bildirgesi verilmiş, primi ödenmemiş ise bunu öğrendiği günden başlayarak Dava açma hakkına sahiptir. Açacağı davayla ilgili kanıtlayıcı delileri de mahkemeye sunmalıdır.

IV-Dava Açmanın Esasları:

Hizmet Tespit davalarında tespit edilmesi istenen süreler için öncelikle İş Kanuna,Deniz –İş Kanuna,Basın-İş Kanuna tabi bir Hizmet Akdi ile veya 818 sayılı Borçlar Kanunun 313. maddesine dayanarak bir akit varlığından söz etmek gerekiyor.

Hizmet akdinin işverene ait işyerinde onun denetim ve gözetimi altında, zaman ve bağımlılık unsurlarını birlikte gerçekleştirecek şekilde geçmesi zorunludur.

Hizmet Tespiti Davaları; 5510 sayılı SS ve GSSK(mülga 506 SSK) ve 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu gereğince iş mahkemelerinde açılır.
İş Mahkemelerinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk mahkemelerinde açılır ve Asliye Hukuk Mahkemeleri bu davaları İş Mahkemesi sıfatı ile görür.
Dava; işçinin çalıştığını iddia ettiği işverenin bulunduğu yerin İş Mahkemesinde açılır.
Dava açan işçi; Hizmet Tespiti Davasında çalışmış olduğu işveren ile beraber Sosyal Sigortalar Kurumunu da (Sosyal Güvenlik Kurumu) davalı olarak göstermek zorundadır.
Hizmet Tespiti Davalarını işçi açar, ancak işçinin vefatı halinde yasal olarak hak sahibi durumundaki annesi, babası, eşi ve çocukları da bu davayı açabilir.
Günsüz İşe Giriş Bildirgelerinde tespit davaları için zamanaşımı süresi dikkate alınmaz.
Günsüz İşe Giriş de delilerin başında o işyerine ait İşe Giriş Bildirgesinin fotokopisi,O işyeri numarasında çalışan kişilerin şahit olarak dinlenmesi yada çevre de o işyerini tanıyan komşu işyerlerinin şahitliklerinin dinlenmesi talep edilir.
Dava dayanağı Mülga 506 SSK 79.Maddesi ve 5510 sayılı Kanunun 86.maddesinin dokuzuncu fıkrasıdır.(Günsüz çalışmalarda beş yıllık zamanaşımı dikkate alınmayacaktır.)
Hizmet Tespiti Davası açıp, mahkeme tarafından günsüz çalıştığı süreye ilişkin hizmeti tespiti yapılan işçinin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından hesaplanacak primleri gecikme zammı ve idari para cezasıyla birlikte işverenden tahsil edilir. Bu süre çalıştığı gün sayısına katılarak prim gün sayılarına ilişkin resmi kayıtları düzeltilir.[2]
V-Örnek Yargı Kararı:

Özet:

TC

İstanbul

8.İş Mahkemesi

Dava Tarihi:29.05.2007

Karar Tarihi:29.01.2009

Davalı Kurum:SGK Başkanlığı/Ankara

Davacı vekili:Davalı Kurumda ….s.no.su ile işlem gören müvekkilinin 'Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi'' ile süresinde davalı kuruma tescil edilen 01.04.1981 tarihinin sigortalılığına ve emekliliğine başlangıç teşkil etmesi için Tespitine''….''ünvanlı işyerindeki çalışmasının müvekkilinin diğer sigortalı çalışmalarına esas alınıp birleştirmesini istedi.

Davalı Kurumda İşyerinin 506 sayılı Kanuna tabi olup olmadığının araştırılmasına,kendisi ile birlikte çalışanların bilgisine başvurulmasına,sigorta koşulları oluşup oluşmadığının tespitine,işe giriş bildirgesindeki imzanın davacıya ait olup olmadığına ve davanın reddini istemiş.

Taraflar dinlenmiş,işe giriş bildirgesindeki imzanın sigortalıya ait olduğuna,ilk giriş tarihinde 18 yaşından küçük olduğu için 18 yaşını tamamladığı tarihin sigortalı başlangıç tarihi olduğuna 10.09.1981 olarak işe giriş olarak Tespit ve Tesciline Karar verildi.

Temyize gönderilen karar 21.Yargıtay Hukuk Dairesinde görülmüş.

Özetle

Esas No:2009/3366 Karar No:2010/1682

Dosyadaki yazılara hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunana yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayanağı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre hükmün onanmasına karar verilmiştir.18.02.2010 gününde oybirliği ile karar verildi.

21.Yargıtay Hukuk Dairesinin bu onan kararı ile günsüz işe giriş bildirgesinden dolayı hak kaybının önüne geçilmiştir.

Davalı kurum sigortalı için bir günlük prim tahakkuk ederek günsüz bildirim,günlü bildirime dönüştürülerek sigortalının emekliliğe esas hakları almasına olanak sağlamıştır.Sigortalı bu hak kazanımı ile erken emekli olma hakkını kazanmıştır.

Sonuç:

Günsüz işe girişler ile açılan davalar SGK 'unun yıllardır uğraştığı,fakat her seferinde davaları kaybettiği açık ve nettir.Bu davaları genelde çoğunlukla sigortalılar kazanmıştır.

Özellikle bu davalar daha çok 2004 yılının Mayıs öncesi çalışmaları ağırlıklı olarak kapsar. Son yıllarda kurumun e-Sigorta sistemini benimsemesi ile sigortalılar SGK internet sayfasından gün dökümlerine ulaşarak işe ilk defa girdiklerinde primlerinin ödenip ödenmediğini rahatlıkla görebiliyorlardı.

Fakat son günlerde bu davalar eskisi gibi yoğunlukla ortaya çıkabilir.e-devlet kapsamında şifre almayan sigortalılar bu hizmetlerini kolayca ulaşamadıkları için kurum yine hizmet tespit davaları ile karşı karşıya kalacaktır.

Bu kangren olmuş soruna SGK yıllarca Avukatlık ücreti ödemekte, zaman ve emek israfına yol açmaktadır.

Bu konuda yapılacak yasal düzenleme ile günsüz sigortalı işe girişleri için zaman aşımına bakılmadan 1 günlük çalışma verilmesi ile hem dava için mücadele eden sigortalıları hem de kurumu iş yükü yönünden rahatlatacaktır.

Bu davalar büyük kentlerde Örnekte görüldüğü üzere iki yıla yakın bir süre sürmekte,bir yıl kadar da Yargıtay'da dosya beklemektedir.Yaklaşık üç sene sonunda sigortalılar haklarına kavuşmaktadırlar.

Bu konuda en çok mağdur olan kesim ise günsüz çalışmadan dolayı hak kaybı yaşayan sigortalılardır.

Konunun çözümü için yapılacak bir düzenleme ile SGK bütçesinden her yıl avukatlık masrafları olarak ,

Milyonlar çöpe gitmeyecek sigortalılarında hak mağduriyetleri önlenecektir.

Hazırlayan:

Vedat İLKİ

Ücretlendirme,İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı


Kaynaklar:

Ali Tezel Gazete Makaleleri

Resul Kurt Gazete Makaleleri

[1]Adalet Dergisi Sayı:4

[2]Kadın Hayat Com.

Diğer makaleleri

-Kayıtdışı çalıştırılanların tespitinde sigortalılık süresi

-Yurtdışı borçlanmada zorunlu göç

-Sigortalıların kendilerini bildirmesi

 
   
Yasal Uyarı
 
   

 
 

 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.