Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   22  ARALIK  2010

  Mükellef Rehberi 

  Vergi Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
 

KAYITDIŞI ÇALIŞTIRILANLARIN TESPİTİNDE SİGORTALILIK SÜRESİ

I-Giriş:

Günümüz de yaşanan küresel krizlerin en belirgin özelliği rekabet edebilmek için çalışanları sosyal güvenlik kapsamına dahil etmemek ,kısacana kayıt dışı çalıştırmaktır

Bu şekilde çalışanlar bazı sosyal haklarını öteleyerek fazla ücret alma uğruna birçok haklarını da kaybediyorlar.

Asgari ücret 'in işverenlere olan yükünün fazlalığından şikayet ederek,kayıt dışı işçiliğe mecbur bırakıldıklarını söylüyorlar.

II-Anayasa Hukukunda Çalışma Hayatına Bakış:

Ülkemizde çalışma hayatımızı düzenleyen Anayasa Hukukumuzda çalışanların haklarını koruyacak yasal tedbirler yönünden düzenlemeler yapılmıştır.[1]

Madde:49 Çalışma Hakkı ve Ödevi
Madde:50 Çalışma Şartları ve Dinlenme Hakkı
Madde:51 Sendika Kurma Hakkı
Madde:52 Sendikal Faaliyetler
Madde:53 Toplu İş Sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı
Madde:54 Grev ve Lokavt Hakkı
Madde:55 Ücret de Adalet Sağlanması
Madde:60 Sosyal Güvenlik Hakkı
Tüm bu yukarıda saydığımız maddeler TC Anayasasında çalışma hayatını vatandaşlarımız için düzenleyen hukuki maddelerinin temelini oluşturur. Bu hukuki maddelerden vazgeçmek ya da bir takım olumsuz gerekçeler göstererek kayıtdışılığın teşvik edilmesi suçtur.

Bununla ilgili Anayasa’ya aykırı olmayan yasal düzenlemeler yapılmıştır.

III-5510 sayılı Kanunun 86. Maddesinin 8'inci ve 9'uncu Fıkralarının Yaptırımı:

Alo SGK 170 ihbar hattını kullanarak yapılan kayıtdışılıkla ilgili ihbarlarda yada kamu kurumlarından SGK 'ya aktarılan bildirimlerden,Kadim servislerince yapılan incelemeler sonucu görevlendirilen denetim memurları tarafından kayıtdışı çalışanların tespitinde 5510 SS ve GSSK'nun 86'ıncı maddesinin sekizinci fıkrası'' Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işyerinde fiilen yapılan tespitlerden ve kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden kayıt ve belgelere dayanmaksızın çalıştığı belirlendiği halde, hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının Kuruma bildirilmediği anlaşılan veya eksik bildirildiği tespit edilen sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının, en fazla tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik bir yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate alınır.''[2]

SİY bu konuda ''26.maddesi göre Sosyal Güvenlik Kurumu'nun denetim ve kontrolle görevli memurlarının işyerinde yaptıkları durum tespiti sırasında, sigortalı, işyerinde çalışan diğer sigortalılar, işyeri mahallinde bulunanlar veya işveren beyanına dayanılarak yaptıkları ve tespit tarihinden önceki bir yıllık süreye ilişkin hizmetler de sigortalılıkta dikkate alınır.''[3]

Bütün bu ibareleri incelediğimizde fiili denetimlerde Kontrol ve Denetim elemanlarınca denetlenen işyerinde yıllarca kayıtdışı çalıştıklarını çalışanlar tutanaklara geçirse bile,bu tutanakların altını imza atsalar da SGK tarafından en fazla bir yıllık sigortalılık süresi kazanma hakkına sahip olacaklardır.

Denetim fiilen yapıldığında o gün denetlenen işyerinde olmayanlar hakkında bir işlem yapılmayacak,daha önce denetlenen işyerinde bu durumda çalışmış ve işten ayrılanlar hakkında da herhangi bir işleme tabi tutulmayacaklardır.

Burada şu sonuç çıkıyor, denetlenen işyerinde o gün bulunanlar SGK tarafından re'sen tescil edilerek sigortalı kapsamına alınacaklar.

Burada yapılan fiili denetimlerde kişiler bir yıldan fazla çalıştıklarını ve bu haklarını da sigorta süresi kapsamında değerlendirilmesini istediklerinde ancak yargı yolu ile bu sigortalılık haklarına sahip olabilirler.

5510 SS ve GSSK’nun 86'ıncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında '' Aylık prim ve hizmet belgesi işveren tarafından verilmeyen veya çalıştıkları Kurumca tespit edilemeyen sigortalılar, çalıştıklarını hizmetlerinin geçtiği yılın sonundan başlayarak beş yıl içerisinde iş mahkemesine başvurarak, alacakları ilâm ile ispatlayabilirlerse, bunların mahkeme kararında belirtilen aylık kazanç toplamları ile prim ödeme gün sayıları dikkate alınır.''[4]

Bu işlemlerin geçerlilik kazanması sözlü beyanlarının yanında kanıtlayıcı somut belgelerle önem taşımaktadır.

Bir işyerinde yapılan fiili tespit sırasında çalıştığı tespit olunan bir kimsenin geriye dönük olarak hizmetlerinin geçerli olabilmesi için tanık beyanları, geçerli belgelerle çevreden yapılan soruşturmalar sonucunda hizmetin o işyerinde geçtiğinin doğrulayıcı nitelikte inandırıcı delillerle ortaya konulması gerekmektedir.

SONUÇ:

Kayıtdışı çalışanların bir yıllık sigortalılık süresi kazandırılması ancak Kurumun görevlendirdiği Denetim ve Kontrol memurlarınca yapılan fiili denetimlerde olmaktadır. Ülkemizde halen kayıt içine alınmayan bundan dolayı da istihdam edilmeyen nüfus olarak görülen bir grup çalışan vardır.Bunlar resmi kayıtlarda işsiz olarak görüldüğünden işsizlik rakamlarına ilave olmaktadırlar.

Bu konuda SGK tarafından etkin bir denetim sisteminin oluşturulmasıyla özellikle büyük kentlerde kayıtdışı çalışmanın önüne geçilecektir.

Kadim servislerine kurum tarafından işlevsellik kazandırılarak denetimler hızlandırılacaktır.

Kurum ağırlıklı olarak denetimlerinde kayıtlı işyerlerini denetlerken,aynı zamanda mahalle muhtarları,sivil toplum örgütleri,sendikalar ile işbirliğine girerek sokak aralarında merdiven altı üretim yapan ,Sosyal Güvenlik Kurumunda kayıtlı olmayan işyerlerine karşı mücadele başlatmalıdır.

Vergi denetmenliğinde olduğu gibi Mobilize ve donanımlı SGK denetim araçları devreye alınmalı,Büyükşehirlerde ve AVM halkı sigortalılık yönünde bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

SGK kadrolarına Denetim ve Kontrol Memurları takviye edilmelidir.Bu konuda duyarlı çalışan Denetim ve Kontrol memurlarının özlük hakları iyileştirilmelidir.

Gelir İdaresi ile ortak çalışmaya gidilerek kayıtlı işyerlerinin yıllık vergi beyannamelerindeki kazançları doğrultusunda Asgari İşçilik süreleri belirlenerek çalıştırılan kişilerin APHB gün ve kazançları dikkate alınmalıdır.

İşverenler yanlarında bir kişi yada daha fazla işçi de çalıştırsalar kanuni bir zorunluluk olarak sigorta işlemlerini imtina etmeden yaptırmaları gerekiyor..Bu işlemlerde imtina ederlerse SGK tarafından ağır yaptırımlar uygulanacağını da işverenler unutmamalılar.

Hazırlayan:

Vedat İLKİ

Ücretlendirme,İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı


Kaynak:

2709 sayılı Anayasa Hukuku(1982 Anayasası)[1]

5510 sayılı SS ve GSSK 86.Maddesi[2-4]

12.05.2010 Tarihli SİY.26.Maddesi[3]
 

Diğer makaleleri

-özürlü Sağlık Kurulu raporu

-Yurtdışı borçlanmada zorunlu göç

-Sigortalıların kendilerini bildirmesi

 
   
Yasal Uyarı
 
   

 
 

 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.