Muhasebe  

Maliye

Vergi

Sigorta

İletişim

  MUHASEBE MAKALELER :   19  Ocak 2009

  Ana sayfa

  2009 Yılı Çalışmaları

  Pratik Bilgiler

  Staj - Stajyer Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

  Muhasebe Bilgi Rehberi 

 Tekdüzen Hesap Planı

 

 

 


Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni

aykut.aydin@vergianaliz.net
19.01.2009

 

Sahte Belge Kullanımının KDV İadesi

 Karşısındaki Durumu

 

KDV Kanununun 11 inci maddesine göre, ihracat teslimleri KDV' den müstesnadır. Aynı Kanunun 32 nci maddesine göre ise bu teslimler dolayısıyla yüklenilen(ihraç edilen malların alımı veya üretimi amacıyla, hammadde ve diğer girdilerin tedariği esnasında ödenmiş olan Katma Değer Vergilerinden) KDV tutarları indirim yoluyla telafi edilememeleri halinde Maliye Bakanlığınca belirlenecek usül ve esaslar çerçevesinde mükellefe iade edilebilmektedir.

Maliye Bakanlığı bu usül ve esasları KDV kanununa bağlı olarak çıkardığı genel tebliğlerle belirlemiştir. Özellikle 23/11/2001 tarihinde çıkarılan 84 nolu KDVK Genel tebliği ihracat kapsamında yapılacak KDV iadelerine ilişkin düzenlemeleri de içermektedir.

İhracat dolayısıyla mükelleflere yapılan KDV iadesinin tutarı 2008 yılı itibariyle öngörülen KDV iade tutarı 16,6 milyar TL’yi bulmaktadır. Belirtilen iade rakamı Türkiye’de toplanan KDV tutarı içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla mükelleflerin Hazineye intikal etmemiş veya eksik intikal etmiş KDV’lerini haksız yere iade almalarının önüne geçebilmek amacıyla 84 nolu tebliğ kapsamında bir kısım mükelleflerin iade esaslarını farklı bir yöntemle almaları benimsenmiştir.

Bu kapsamda olmak üzere İhracat istisnası ve ihraç kaydıyla teslimlerden doğan iadeler kural olarak 84 nolu Tebliğin "I. Genel Esaslar", sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgisi bulunan mükelleflerin iade talepleri ise aynı tebliğin "II. Özel Esaslar" bölümündeki açıklamalara göre yerine getirilecektir.

Tebliğin bir kısım mükellefleri özel esasa tabi tutmasındaki temel amaç; sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme veya kullanma fiiline bulaşmış mükelleflerinin iade taleplerinin farklılaştırılmasıdır.

Nitekim tebliğin özel esaslar bölümündeki kapsamına göre “…SMİYB düzenledikleri ya da kullandıkları konusunda haklarında rapor bulunan mükellefler, bu mükelleflerin raporun ait olduğu dönemdeki ortakları ve kanuni temsilcileri ile bunların kurdukları veya ortak oldukları şirketler ve rapor bulunanlardan mal alanlar…” şeklinde belirleme yapılmıştır.

Ayrıca tebliğde yer alan olumsuz rapor “Mükellefler hakkında SMİYB düzenledikleri ya da kullandıkları konusunda belirlemelerin yer aldığı inceleme raporlarıdır” şeklinde tanımlanmıştır. www.muhasebenet.net

Günümüzde KDV iadesi talep eden mükelleflerin belirli bir kısmında sık sık rastlanan sahte belge kullanma olayı ise 84 nolu tebliğin 2.2 bölümünde açıklanmıştır. Burada;

“Haklarında SMİYB kullanma raporu bulunan mükelleflerin raporun vergi dairesine intikal ettiği tarihten sonraki ve bu tarihe kadar henüz sonuçlandırılmamış nakden veya mahsuben iade talepleri dört kat teminat karşılığında, teminat gösterilmemesi halinde münhasıran vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. İade talepleri hakkında bu bölüme göre işlem yapılabilmesi için SMİYB kullanma nedeniyle iadesi reddedilen verginin iade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen verginin % 5'ini aşması gerekir. Bu oranın aşılmaması halinde genel esaslara göre iade yapılacağı tabiidir.” Hükmü yer almaktadır.

Bu hüküme göre eğer bir mükellef sahte fatura kullanır ve kullandığı döneme ilişkin olarak iade talep eder ve bu kullandığı sahte fatura nedeniyle reddedilen iade rakamı iade hakkı doğuran işlem dolayısıyla yüklenilen verginin % 5'ini aşarsa mükellefin iade talebi özel esaslara göre yerine getirilir. O halde sahte fatura kullanan bir mükellefin iade talebinin yerine getirilmesinde bu 3 şartın birlikte bulunması halinde mükellefin iadesi özel esaslara tabi olacaktır.Yani;
Sahte Fatura kullandığı dönemden sonra iade talep eden,
İade talep ettiği dönemde yüklenim listesinde sahte fatura kullandığı tespiti olan mükelleflerin bulunması halinde,
Bu mükelleflerin iade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilmesi gerekir.

Ancak belirtilen hüküm çerçevesince sahte fatura kullanan mükelleflerin iade talepleri veya yüklenim listelerinde sahte fatura kullandığı tespit edilen mükellefler bulunanların iade talepleri farklı vergi dairelerinde farklı uygulamalara sebebiyet vermektedir.

Örneğin İstanbulda mükellef olan A kurumu 2006 yılında sahte fatura kullanmış ancak anılan dönemde iade talep etmemiştir. Ancak mükellef İVDB’nin kod listesinde 2 nolu koda girmiştir.

(Kod-2: Vergi inceleme raporuna göre sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlar http://www.ivdb.gov.tr/iade-mahsup.pdf) A mükellefi 2009 yılında iade talep ederse Kod listesine bağlı olarak iade talebi özel esaslara göre yerine getirilecektir. Ancak bu husus yukarıda belirttiğimiz 84 nolu tebliğ hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Eğer aynı mükellef bir başka vergi dairesinde olsa idi bu hüküm farklı değerlendirilebilecekti.

Ayrıca aynı tebliğde mükelleflerin SMİYB kullanma raporlarında tarhı öngörülen vergi ve buna ilişkin olarak hesaplanacak gecikme faizi ile kesilmesi istenen cezanın ödenmesi veya bunların tamamı için teminat gösterilmesi halinde genel esaslara geçecekleri belirtilmiştir. O halde sahte fatura kullanan ve buna ilişkin vergilerini ödeyen mükelleflerin iade taleplerinin genel esaslara göre yerine getirilecektir.

Konunun uzmanları bir mükellefin sahte fatura kullanması halinde bu tarihten sonraki tüm iade taleplerinin 84 nolu tebliğde belirtilen hususlar çerçevesinde özel esaslara tabi olacağını, özel esasların kapsam bölümünde bunun açıkça belirtildiğini ifade etmektedirler.

Ancak kanaatimce 84 nolu tebliğin 2.2 bölümünde belirtilen husus gayet açık olmakla birlikte sahte fatura kullanan mükellefleri zorlama yorumlarla özel esaslara tabi tutmak doğru değildir. Eğer sahte fatura kullanan mükelleflerin iade talepleri özel esaslara göre yerine getirmek isteniyorsa 84 nolu tebliğin 2.2. bölümünün en kısa sürede değiştirilmesi gerekmekte aksi takdirde bu kapsamdaki mükelleflerin iade taleplerinin genel esaslar çerçevesinde dikkate alınmalıdır.

Aykut AYDIN
Vergi Denetmeni

aykut.aydin@vergianaliz.net
19.01.2009

www.muhasebenet.net

-Diğer makaleleri

-Kayıtdışı Eylem Planında Ba-Bs Yok Mu ? (05.01.2009)

-Matrah artırım çalışmaları vergi sistemimize güveni zedeliyor (29.12.2008)

-Mükelleflere ve Vatandaşlara Ağır Yaptırım (22.12.2008)

-E-Beyanname Sisteminde KDV Kontrolü ..(06.12.2008)

-Beyan esaslı vergi sisteminde formlar beyannamenin önüne geçmemeli (24.11.2008)

-Ba-Bs formları için çözüm önerileri (17.11.2008)

-Kayıtdışı Ekonomi ve Ba-Bs (II) (13.11.2008)

 

  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght © 2005 -2008  www.muhasebenet.net- www.muhasebenet.com - Türkiye'nin muhasebe rehberi. Her hakkı saklıdır.