Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2010 Vergi Takvimi  I   2010 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   29  ARALIK  2010

  Mükellef Rehberi 

  Vergi Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
 

İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelikte Son Durum


.I-GİRİŞ
Bölge Çalışma Müdürlüğüne bağlı İş müfettişleri tarafından son günlerde yapılan denetimler de özellikle İnşaat işyerlerinde çalışan işçiler için gerekli iş sağlığı ve teknik emniyet tedbirleri alınmadığından dolayı işyerlerinin işi durdurma ve kapatma kararı verecek raporlarını düzenlemekteler.

II-DAYANAK
İş Müfettişleri bu yetkiyi 4857 sayılı kanunun 79 uncu maddesinden kaynaklanmaktadır.79 uncu maddeyi özetleyecek olursak,
Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine ve cihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından denetlemeye yetkili iki müfettiş, bir işçi ve bir işveren temsilcisi ile Bölge Müdüründen oluşan beş kişilik bir komisyon kararıyla, tehlikenin niteliğine göre iş tamamen veya kısmen durdurulur veya işyeri kapatılır.[1]
III-YÖNETMELİK VE KURALLARI
15.03.2004 tarihli 25393 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan yönetmelik ile uygulama esasları belirlenmiştir.
IV-KOMİSYONUN KURULUŞ ESASLARI
İşyerlerinde işin durdurulmasına ve işyerinin kapatılmasına karar vermeye yetkili komisyon, iki müfettiş ve bölge müdürü ile bir işçi ve bir işveren temsilcisinden oluşur.Komisyona katılacak müfettişlerden biri, işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını teklif eden müfettiştir. Komisyona kıdemli müfettiş başkanlık eder.
V-TOPLANTIYA ÇAĞIRMA VE UYGULAMA USULLERİ
Müfettiş, işin kısmen veya tamamen durdurulmasını, işyerinin kısmen veya tamamen kapatılmasını gerektiren bir durumun varlığını raporla bildirirse, bölge müdürü müfettiş raporunun kendisine intikalinden itibaren üç iş günü içerisinde toplanmak üzere komisyonu yazılı olarak toplantıya çağırır.Çağrı yazısında toplantının günü, saati, yeri ve işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını gerektiren sebepler belirtilir.Ayrıca toplantının günü, saati, yeri ve işin durdurulmasını veya işyerinin kapatılmasını gerektiren sebepler işverene de bildirilir.
Komisyon toplantılarına müfettişlerin ve bölge müdürünün katılması mecburidir.İşçi veya işveren temsilcilerinin veya yedeklerinin katılmaması, komisyonun toplanmasını ve karar almasını engellemez. Kararlar oy çokluğuyla alınır. İşin kısmen veya tamamen durdurulmasına, işyerinin kapatılmasına karar verildiği sırada, işveren, durdurma veya kapatma sebeplerini gidermek için çalışma talebinde bulunursa, çalışmaya izin verildiği, gerekirse süre de belirlenerek, işin durdurulmasına veya kapatılmasına dair karara yazılır. Karar işverene tebliğ edilir.
VI-İŞYERİ DURDURMA KARARI
İş, gerekirse güvenlik kuvvetlerinin de yardımıyla müfettişçe, komisyon kararına uygun olarak bu işlemler en geç komisyon kararının alındığı günü takip eden gün içerisinde durdurulur; durdurulan bölüm mühürlenir,şayet işveren, durdurma veya kapatma sebeplerini gidermek için çalışma talebinde bulunursa bu hallerde çalışma yapılacak yerler mühürlenmez. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir. Durdurmayla ilgili belgeler bölge müdürlüğünde saklanır.
VII-MÜHÜRLERİN GEÇİCİ KALDIRILMASI
İşverenler bölge müdürlüklerine bir dilekçe ile başvurarak mühürlerin geçici kaldırılmasını isteyebilir.Komisyon bu yönde karar verirse müfettişçe mühürler geçici olarak kaldırılır.Bu bir tutanak ile tespit edilir ve bölge müdürlüğünce saklanır.
VIII-İŞİN DURULMASI KARARININ KALDIRILMASI
İşverence, işin durdurulmasına sebep olan ve çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğine dair bölge müdürlüğüne yapılan bildirim en geç ertesi gün mesai bitimine kadar ilgili iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirilecek, iş teftiş grup başkanlığı en geç üç iş günü içerisinde başvuruyu inceleyecek, inceleme sonucu düzenlenen raporda, durdurma kararına neden olan noksanlıkların giderildiğinin belirtilmesi halinde, komisyon, müfettiş raporunun bölge müdürlüğüne intikalinden itibaren iki iş günü içerisinde durdurma kararının kaldırılmasına veya sürdürülmesine karar verecektir.
IX-İŞYERİ KAPATMA KARARININ UYGULAMASI-İŞYERİNİN GEÇİCİ OLARAK AÇILMASI
Bölge müdürü, kapatma kararını en geç komisyon kararının alındığı günü takip eden gün içerisinde bir yazıyla iş yerinin bağlı bulunduğu mülki amire gönderecek, mülki amirin emri üzerine güvenlik kuvvetlerince, çalışmadan alıkonulacak tedbirler en geç bölge müdürlüğünden gelen yazının mülki amirliğe ulaşmasını takip eden gün içerisinde alınarak iş yeri kapatılacak ve mühürlenecektir.
İşveren aksaklıkları gidermek için üretim yapmamak şartıyla o işyeri ve eklentilerinde çalışma yapacak ise bölge müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurur bu dilekçeye istinaden mülki idare amirliğince güvenlik kuvvetleri gözetiminde mühür sökülür.
X-İŞYERİNİN AÇILMASI
İşverence, işyerinin kapatılmasına sebep olan ve çalışanların yaşamı için tehlikeli olduğu belirtilen hususların giderildiğine dair bölge müdürlüğüne yapılan bildirim en geç ertesi gün mesai bitimine kadar ilgili iş teftiş grup başkanlığına intikal ettirilecek, iş teftiş grup başkanlığı en geç üç iş günü içerisinde başvuruyu inceleyecek, inceleme sonucu düzenlenen raporda kapatma kararına neden olan noksanlıkların giderildiğinin belirtilmesi halinde, komisyon müfettiş raporunun bölge müdürlüğüne intikalinden itibaren iki iş günü içerisinde kapatma kararının kaldırılmasına veya sürdürülmesine karar verecek, karar işverene tebliğ edilecek ve mülki amire bildirilecektir.
Kapatma kararının kaldırılması durumunda, mülki amirin emri üzerine, güvenlik kuvvetlerince mühür sökülerek işyeri açılır. Durumu belirleyen bir tutanak düzenlenir ve bölge müdürlüğüne gönderilir.
XI-HAYATİ TEHLİKE İÇİN RAPOR DÜZENLENME ESASLARI
Çalışanların hayatı için tehlikeli olan husus, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının alınmasına kadar geçecek süre beklenmeden tedbir alınmasını gerektirecek nitelikte ise müfettişçe durumun ve alınması gereken tedbirlerin niteliğini belirten bir rapor düzenlenecek, birer örneği teftiş tarihini takip eden gün içerisinde mülki amire, teftiş tarihini takip eden iş günü içerisinde bölge müdürüne ve işverene verilecek, rapor üzerine mülki amirin emriyle güvenlik kuvvetlerince tehlikeyi giderecek tedbirler alınacak, durumu belirleyen bir tutanak düzenlenecek ve müfettiş raporunun mülki amirliğe intikalinden itibaren bir gün içerisinde bölge müdürlüğüne gönderilecektir.
XII-KARAR İÇİN İŞ MAHKEMESİNE İTİRAZ SÜRESİ
Durdurma veya kapatma kararına karşı işverenin yerel iş mahkemesinde altı iş günü içinde itiraz hakkı vardır. İtiraz, işin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararının uygulanmasını durdurmaz. Mahkeme itirazı öncelikle görüşür ve altı iş günü içinde karara bağlar. Kararlar kesindir. İş mahkemelerinin işin durdurulması kararlarının kaldırılmasına dair kararları bölge müdürünce yerine getirilir; işyerinin kapatılması kararlarının kaldırılmasına dair kararları ise, bölge müdürlüğünce mülki amire intikal ettirilir. Mülki amirin emriyle işyeri güvenlik kuvvetlerince açılır.Bunlara dair tutanaklar bölge müdürlüğünde saklanır.
XIII-ÜCRET ÖDEME YÜKÜMLÜSÜ
Makine, tesisat ve tertibat veya işin durdurulması veya işyerinin kapatılması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren ücretlerini ödemeye veya ücretlerinde bir düşüklük olmamak üzere meslek veya durumlarına göre başka bir iş vermeye zorunludur.
SONUÇ:
4857 Sayılı yasanın 79 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan yönetmelikte iki kısım incelenmiştir..Birinci Kısımda işin bir kısmının veya bölümlerinin durdurulması ,İkinci Kısımda ise işyerinin bütünün kapatılması olarak incelenmiştir. İşçi sağlığı ve teknik emniyeti kuralları yok sayıldığında çalışanların hayati tehlike ile karşı karşıya kaldıklarında Çalışma Bölge Müdürlüklerince görevlendirilen İş Müfettişlerince uzayan bürokratik işlemlerin kısaltılması ve hızlandırılması adına sürelere bağlanarak yönetmelik yeniden gözden geçirilmiştir.
Bu süreler ile artık tüm işlemler hızlı bir şekilde yönetmelik kurallarına uygun olarak takip edilecek,en kısa zamanda sonuçlandırılacaktır.Bu işlemlerin sonucunda İş ve Çalışma Hayatında sıklıkla karşılaştığımız İş kazaları ve Meslek Hastalıkları için gerekli önlemler alınacaktır.Asıl amaç da İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarında Dünya Şampiyonluğunu elinden bırakmayan Ülkemizin daha alt kategorilerde görünmesi için yapılan düzenlemelerdir.Düzenlemelerin başarıya ulaşmasında Eğitimin önemi bir kez daha ortaya çıkacaktır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yayınlacağı İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının istatislik verilerinden en son çare olan işyerlerinin bir bölümünün faaliyetine ara verilmesi yada kapatılmasının üretim kesimine nasıl bir etki yaptığını da merakla bekliyoruz.

Kaynak:
4857 Sayılı İş Kanununun 79.maddesi[1]
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik ve Değişikliği

HAZIRLAYAN:

VEDAT İLKİ
Ücretlendirme /İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı

Diğer makaleleri

-Deneme süresinde yapılmayan sigortalılık

-Günsüz işe girişlerde hizmet kazanımı

-Kayıtdışı çalıştırılanların tespitinde sigortalılık süresi

-Yurtdışı borçlanmada zorunlu göç

-Sigortalıların kendilerini bildirmesi

 
   
Yasal Uyarı
 
   

 
 

 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.