Türkiye'nin Muhasebe Rehberi   I  Yayınlanan En Son Mevzuatlar  I  2011 Vergi Takvimi  I   2011 Yılı Muhasebe Uygulamaları  I  Beyanname Rehberi  
Ana sayfa Yasal Uyarı Künye Danışma Hattı Güncel Bilgi Arşivi

      Çalışma Hayatı Rehberi

 MUHASEBE GÜNCEL BÜLTEN :   22 OCAK 2011

  Mükellef Rehberi 

  Vergi Rehberi 
  Pratik Bilgiler 
  Staj - Stajyer Rehberi
  Maliye Rehberi
  BEŞ DAKİKA ARA !...
  Makale Rehberi

  Kanun-Mevzuat Rehberi  

  Sosyal Güvenlik Rehberi  

 

 
 

2011 YILI EMZİRME ÖDENEĞİ ve CENAZE ÖDENEĞİ MİKTARLARI

Emzirme Ödeneği:

5510 sayılı SS ve GSSK 16.maddesinin üçüncü fıkrasında ,

Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde

geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Emzirme ödeneğini kısacana yorumlarsak;

-Analık sigortasından sigortalı kadına,

-Sigortalı erkeğin sigortalı olmayan karısına doğum yapması nedeniyle,

-Kanunun 4-1(a) ve 4-1(b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan,

-Kendi çalışmalarından dolayı gelir yada aylık alan kadına,

-Kendi çalışmalarından dolayı gelir ve aylık alan sigortalı erkeğin sigortalı olmayan eşine,

Her çocuğun yaşaması(Tek bir gebelikte birden fazla doğan ve yaşayan çocuklar için de uygulanır.) şartıyla doğum tarihinde geçerli olan SGK yönetim kurulunca onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;

-(a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, www.muhasebenet.net

-(b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması, şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 5510 Sayılı Kanunun 9 uncu maddeye göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.

SGK yönetim Kurulunca 25.12.2009 tarihli 009/406 sayılı kararında,emzirme ödeneği miktarının 2010 yılından itibaren her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklananan TÜFE değişim oranında artırılmasına,bulunan rakamın kuruşlarının liraya iblağ edilmesine ve konun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31.12.2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onanmıştır.

2010 yılında 75 TL olan rakam %6,40 oranında artırılarak 2011 yılı için 80 TL. olarak hesaplanmıştır. www.muhasebenet.net

Emzirme Ödeneği verilmesi için;

-Talep Dilekçesi

-Doğum Raporu veya KPS'den alınan bilgiler

SGK tarafından 2 gün içinde işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Cenaze Ödeneği:

5510 sayılı SS ve GSSK 37.maddesinin üçüncü fıkrasında,

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödenir. Cenaze ödeneği, sırasıyla sigortalının eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir.

Cenaze ödeneğini kısacana yorumlarsak;

-İş Kazası veya Meslek Hastalığı sonucu,

-Sürekli iş görmezlik geliri,

-Malullük,Vazife Malullüğü veya Yaşlılık aylığı almakta iken,

-Kendisi için 360 gün MYÖ primi ödenmiş,

ölen sigortalının hak sahiplerine Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Cenaze ödeneğinin 37.maddesinin üçüncü fıkrada sayılanlara ödenememesi ve sigortalının cenazesinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırılması durumunda, üçüncü fıkrada belirtilen tutarı geçmemek üzere belgelere dayanan masraflar, masrafı yapan gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

SGK yönetim Kurulunca 25.12.2009 tarihli 009/406 sayılı kararında,cenaze ödeneği miktarının 2010 yılından itibaren her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklananan TÜFE değişim oranında artırılmasına,bulunan rakamın kuruşlarının liraya iblağ edilmesine ve konun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31.12.2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onanmıştır. www.muhasebenet.net

2010 yılında 308 TL olan rakam %6,40 oranında artırılarak 2011 yılı için 328 TL. olarak hesaplanmıştır.

Cenaze ödeneği için;

Sigortalılık durumu 4-1(a) ve 4-1(b) liler için

Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt belgesi

ile müracaat edecekler.

SGK tarafından 5 gün içinde işlemleri sonuçlandırılacaktır.

Zamanaşımı:

Tüm ödemeler için 5510/97.maddesine göre 5 yıl içinde alınmadığından hak ortadan kalkar.Kuruma müracaat etmemenin haklı bir sebebe dayandığını genel hükümlere göre ispat edenler hakkında, yukarıdaki 5 yıl hükümleri uygulanmaz.

Hazırlayan :

Vedat İLKİ

Ücretlendirme, İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı 

Not:Aşağıda belirtiğimiz yazılarımızla 2011 yılı yasal parametrelerini siz Muhasebenet okurları ile paylaşmıştık.Bilgi amaçlı yazılarımızı SGK tarafından yayımlanan 2011/10 sayılı Genelge ile teyit edebilirsiniz.

-04.01.2011 Tarihli Bordroya Esas Yazı-Bilgi amaçlı www.muhasebenet.net

-05.01.2011 Tarihli SGK Primlerinde Yapılan Değişiklikler Yazısı-Bilgi amaçlı

-06.01.2011 Tarihli SGK İdari Para Cezaları Hakkında Yazı-Bilgi amaçlı

Diğer makaleleri

-Çalışanların Ücret Zammı Beklentisine Bakış

-28 Şubat 2012 Sahte sigortalıya dikkat!

-4/(C) Geçici Personel’de Son Durum

-2011 Yılı SGK İdari Para Cezaları

-2011 Yılı ile ilgili katsayılar değişti

-2011 Yılında SGK Primlerinde Yapılan Değişiklikler

-Çalışma hayatında ibraname

-Yurtdışı borçlanmada zorunlu göç

-Sigortalıların kendilerini bildirmesi

-2011 Yılı Ücretlilerin  Hesap Pusulasında Kullanılacak Bordro’ya Esas Parametreler

-SSK ve Bağ-kur usulüne uygun tahsise hazırlamaya başvurmada emekli maaşı bağlanma süreleri...

-İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelikte Son Durum

-Günsüz işe girişlerde hizmet kazanımı

-Kayıtdışı çalıştırılanların tespitinde sigortalılık süresi

-Yurtdışı borçlanmada zorunlu göç

-Sigortalıların kendilerini bildirmesi

 
   
Yasal Uyarı
 
   

 
 

 

 

 
  ▼ Yayınlanan En Son  Mevzuatlar   (Sitenize ekleyebilirsiniz)


Copyrıght  © 2005-2011 www.muhasebenet.net www.muhasebenet.com. Her hakkı saklıdır.